RGMC.PL

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep w żaden sposób nie jest powiązany z firmą MOJANG.

 2. Sklep ​prowadzony jest przez Jakuba Kolej prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RGMC.SERWER JAKUB KOLEJ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2530352239, REGON 387354270. ul. Komuny Paryskiej 17/3 73-150 Łobez.

§ 2 Definicje

 1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RGMC.SERWER JAKUB KOLEJ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 2530352239, REGON 387354270
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdochwili zawarciaumowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie produktu oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11. Serwer - Nasz serwer minecraft
 12. Komendy - Wiadomość wprowadzana z klienta gry Minecraft na serwerze, musi być poprzedzona ukośnikiem (przykład: /kill). Wpisuje się je w oknie rozmów, które jest dostępne po naciśnięciu T lub bezpośrednio wpisując ukośnik.
 13. Nazwa Gracza - Ciąg cyfr lub liter, służący do identyfikacji Klienta w grze Minecraft.
 14. Hasło - Ciąg cyfr lub liter, służący do identyfikacji Klienta na Serwerze.
 15. Konto - Konto Klienta utworzone na serwerze. Składa się na nie Nazwa Gracza oraz Hasło.
 16. Tryb Serwera - Podserwer Serwera, wybierany po dołączeniu na Serwer oraz kliknięciu na Przedmiot o nazwie ,,Kompas" znajdujący się w naszym ekwipunku w grze Minecraft.
 17. Regulamin Gry - Zasady serwera, dostępne pod adresem https://sklep.rgmc.pl/page/regulamin-gry

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres E-mail Sprzedawcy: [email protected].
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome itp.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c. grę Minecraft oraz konto na serwerze RGMC.PL.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie na niego kliknąć, następnie w zakładkę ,,Uzyskaj" lub ,,Podaruj",

b. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać swoją Nazwę Gracza używaną na Serwerze, oraz wybrać metodę płatności,

c. Potwierdzić zawartość Zamówienia oraz poprawność wprowadzonych danych, zaznaczając odpowiednią opcje pod podsumowaniem Zamówienia oraz kliknąć przycisk ,,Potwierdź zakup”.

§ 7 Metody Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie: Przelew PaySafeCard SMS PayPal
 2. Płatności PaySafeCard, Przelew oraz SMS obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801.
 3. Płatności PayPal obsługiwane są przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wszelki usługi, są własnością serwera RGMC.PL, a gracz jedynie otrzymuje do nich dostęp.
 4. Klient ma OBOWIĄZEK posiadać conajmniej 16 pustych miejsc w swoim ekwipunku w grze Minecraft w momencie zakupu, jeżeli nie spełni tego wymogu sprzedawca nie odpowiada za problemy związane z brakiem miejsce podczas zakupu.
 5. Dostęp do zakupionej usługi jest jednorazowy.

§9 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty do których dostęp na serwisie RGMC.PL uzyskuje Konsument.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 3. Reklamacje należy składać w przypadku braku otrzymania usługi na adres: [email protected].

 4. Reklamacje płatnością PaySafeCard nie podlegają zwrotowi §10 Rejestracja

 5. Warunkiem skorzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest rejestracja na serwerze.

 6. Rejestracji dokonuje się poprzez wpisanie na serwerze Komendy "/reg " lub "/register " oraz hasła na które składa się ciąg liczb oraz cyfr służące do weryfikacji konta.

 7. Każdy Klient może stworzyć maksymalnie 3 konta na serwerze z tego samego adresu IP.

 8. Po złamaniu Regulaminu Gry, Sprzedawca ma prawo zablokować możliwość rejestracji.

 9. Hasło Klienta jest szyfrowane, Sprzedawca nie może go odczytać.

 10. Osoby nieuprawnione nie mają dostępu do Haseł Klientów.

 11. Aby usunąć konto należy skontaktować się z Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w paragrafie §3

§11 Logowanie

 1. Aby uzyskać dostęp do Konta na Serwerze po rejestracji należy wpisać Komende "/l " , "/login " lub "/log " oraz wcześniej ustalone hasło.
 2. Po złamaniu Regulaminu Gry, Sprzedawca ma prawo zablokować możliwość logowania.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjispołecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie Sprzedawca nie musi informować Konsumentów, aczkolwiek aktualna data regulaminu znajduje się na jego końcu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data opublikowania regulaminu: 15.01.2022

Cel miesięczny

100%

„Utrzymania serwera”

Ostatnie zakupy

Czorrny420_
SVIP na 30 dni
SmiesznyKaczor
Vip na 30 dni
eiuyh
Vip na 30 dni
Yogi97
Elita na 30 dni
Bexbem
Klucz do Epickiej Skrzyni x1000